TŪRISMA AĢENTŪRAS BRĪVDIENU FABRIKA (SIA “BALTIC HOLIDAY FACTORY”)

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA “Baltic Holiday Factory” pakalpojumu klientam –  informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Personas datu apstrādes pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Baltic Holiday Factory” (turpmāk – SIA “Baltic Holiday Factory”), reģ.nr. 40203319541, juridiskā adrese: Skrīnes iela 4-4, Rīga, LV-1029.

SIA “Baltic Holiday Factory” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: travel@brivdienufabrika.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA “Baltic Holiday Factory” juridiskajā adresē, uzrādot spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu, var uzdot jautājumus vai iesniegt pieprasījumus par personas datu apstrādi.

Personas dati un to apstrādes nolūki

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Ar personas datiem šajā gadījumā saprot: vārds un uzvārds; personas kods; dzimšanas datums; kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs;) personu apliecinošo dokumentu informācija; ģimenes un saistīto personu dati ar kuru kopā plānots atpūtas brauciens; informācija par vecākiem (piemēram, vīzu noformēšanas gadījumos).

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem, abonentiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA “Baltic Holiday Factory” drošība jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • SIA “Baltic Holiday Factory” uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem.

SIA “Baltic Holiday Factory” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar likumdošanu: – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA “Baltic Holiday Factory” interneta mājaslapā, elektroniskajā pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

SIA “Baltic Holiday Factory” apstrādā personas datus sekojošos nolūkos:

Tūrisma pakalpojumu sniegšanai un pārdošanai: klienta identificēšanai, piedāvājuma sagatavošanai, klienta apkalpošanai, pieteikuma izskatīšanai un apstrādei, līguma sagatavošanai un noslēgšanai, tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, apdrošināšanas polišu noformēšanai, vīzu noformēšanai, klientu lojalitātes veicināšanai, norēķinu administrēšanai, iesniegumu un pretenziju izskatīšanai, pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem, grāmatvedības dokumentu sagatavošanai, līgumsaistību piespiedu izpildei, informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm likumdošanā noteiktajos gadījumos un apjomā.

Biznesa plānošanai un analīzei: biznesa analīzei un statistikai, plānošanai un uzskaitei, klientu aptauju veikšanai, efektivitātes un apmierinājuma mērījumiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “Baltic Holiday Factory” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA “Baltic Holiday Factory”  saistošos likumdošanas normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no SIA “Baltic Holiday Factory” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA “Baltic Holiday Factory”  leģitīmās (likumīgās) intereses.

SIA “Baltic Holiday Factory” likumīgās (leģitīmās) intereses ir: veikt komercdarbību; sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus; pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz tālruņiem vai, interneta mājas lapā; veikt darbības Klientu lojalitātes veicināšanai un noturēšanai; izstrādāt un attīstīt pakalpojumus; reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS); novērst krāpšanu vai citu ļaunprātīgu rīcību; nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt un uzturēt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un tiesībsargājošās iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

SIA “Baltic Holiday Factory” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Baltic Holiday Factory” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

SIA “Baltic Holiday Factory” sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “Baltic Holiday Factory” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar SIA “Baltic Holiday Factory” un Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei. 

Personas datu saņēmēju kategorijas

 • SIA “Baltic Holiday Factory” darbinieki, tūroperatori, aviokompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi, transfēru pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, apdrošināšanas kompānijas, ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (gidi) un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji;
 • vēstniecības un konsulārie departamenti;
 • persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu Klienta vārdā, ja Klients ceļo ar rezervāciju, kuru viņa vārdā veic cita persona (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis);
 • darba devējs, ja Klients ir kāda uzņēmuma darbinieks, un Klients dodas komandējumā vai darba braucienā;
 • trešās personas, ar kurām SIA “Baltic Holiday Factory” ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, pasta iestādes, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji;
 • valsts un pašvaldību iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījunos, apjomā un kārtībā;
 • tiesību aizsardzības iestādes pārziņa likumisko interešu aizsardzībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm

SIA “Baltic Holiday Factory” nodod Klienta personas datus uz trešajām valstīm, ja tas ir nepieciešams Klientam pakalpojuma saņemšanai līguma ietvaros (tūrisma pakalpojumu sniegšanai) un ir saņemta Klienta piekrišana.

SIA “Baltic Holiday Factory” informē, ka nododot Klienta personas datus uz Eiropas Savienības valstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, Izraēlas Valsts teritoriju, Andoru, Argentīnu, Džersiju, Fēru salām, Gērnsiju, Kanādu, Menas salu, Šveici un Amerikas Savienoto Valstu organizācijām, kas ir apliecinājušas Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības ministrijai savu principialitāti un apņēmušās ievērot Eiropas Komisijas noteiktos principus, nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei.

Klientu tiesības (piekļuve personas datiem)

Klientam, ievērojot spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pārliecināties par to pareizību, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Klientam ir tiesības pieprasīt un saņemt datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati.

Klientam ir tiesības iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, līdz brīdim, kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Baltic Holiday Factory” vai Klients var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses:

 • ierodoties klātienē SIA “Baltic Holiday Factory” juridiskajā adresē, uzrādot spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu;
 • nosūtot pieprasījumu elektroniski uz SIA “Baltic Holiday Factory” norādīto e-pasta adresi, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu.

Klientam ir pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par savu personas datu maiņu un pieprasīt to labošanu. Gadījumā, ja Klients nav savlaicīgi informējis SIA “Baltic Holiday Factory” par personas datu maiņu, SIA “Baltic Holiday Factory” nenes atbildību par Klientam radītajiem zaudējumiem.

SIA “Baltic Holiday Factory” pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas pārliecinās par pieprasītāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un veic tā izpildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

SIA “Baltic Holiday Factory” sniedz rakstveida atbildi Klientam pēc pieprasītāja izvēles vienā no zemāk norādītajiem atbildes saņemšanas veidiem:

 • pieprasītājam ierodoties klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • uz pieprasījumā norādīto pieprasītāja korespondences adresi ierakstītā pasta sūtījumā;
 • nosūtot atbildi elektroniski uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, parakstot atbildes vēstuli ar drošu elektronisko parakstu.

SIA “Baltic Holiday Factory” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Klienta pretenziju gadījumā SIA “Baltic Holiday Factory” veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu radušās pamatotās pretenzijas. Ja pusēm neizdodas rast savstarpēju risinājumu, Klientam ir tiesības par SIA “Baltic Holiday Factory” veikto personas datu aizsardzības apstrādi vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “Baltic Holiday Factory” glabā un apstrādā klienta personas datus:

 • kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārzinis vai Klients realizē savas likumā noteiktās tiesiskās intereses (piemēram, interešu aizstāvība tiesā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā u.tml.);
 • saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10.pantu un citiem grāmatvedību regulējošiem normatīviem aktiem – 5 (piecus) gadus;
 • līgumi ar klientiem atbilstoši Komerclikumā noteiktajam noilguma termiņam – 10 (desmit) gadus;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Saziņa ar Klientu

SIA “Baltic Holiday Factory” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

Komerciāli paziņojumi

SIA “Baltic Holiday Factory” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums par sūtījumu atteikumu, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pēc pieprasījuma saņemšanas.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

SIA “Baltic Holiday Factory” mājaslapā: www.brivdienufabrika.lv var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami šeit.

SIA “Baltic Holiday Factory” mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA SIA “Baltic Holiday Factory” nenes atbildību. 

Citi noteikumi

SIA “Baltic Holiday Factory” ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot to pieejamu SIA “Baltic Holiday Factory” mājaslapā. 

Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

INFORMĒJAM!

Personas datu saņemšana ir priekšnosacījums klientam pakalpojuma saņemšanai un līgumsaistību nodibināšanai, lai izpildītu Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumus Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un attiecībā uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumus Nr. 353 “Noteikumi par Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību” un citus normatīvos aktus.

Personas datu nesaņemšanas gadījumā SIA “Baltic Holiday Factory” nevar nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu klientam.